Damızlık Küçükbaş Hayvan İthalatı İçin Gerekli Yükümlülükler ve Belgeler


DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVAN İTHALAT TALİMATI

Damızlık küçükbaş hayvan ithal edecekler aşağıda belirtilen hususlara uymak ve yerine getirmekle yükümlüdürler.

Genel Kurallar

Damızlık küçükbaş hayvan, sağlık sertifikası anlaşması yapılan ülkeler içerisinden Bakanlıkça uygun görülen ülkelerden ithal edilebilir. İthalatı uygun görülen ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri, ​Avustralya, ​Hırvatistan, ​Estonya, ​Macaristan, ​Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna.​

İthal edilecek damızlık küçükbaş hayvanlar, Bakanlığın belirlediği sağlık ve teknik kriterlere uygun olmalıdır. Sağlık sertifikaları (http://www.tarim.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Ihracat-Ithalat/Ithalat) web adresinde, teknik kriterlerde, (https://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Menu/22/Kucukbas-Hayvan-Ithalati ) web adresinde yayımlanmaktadır.

Damızlık küçükbaş hayvan ithalat izni, kendi işletmesi adına veya yetiştiricilere satmak üzere gerçek/tüzel kişilikler tarafından yapılabilir.

Damızlık küçükbaş hayvan ithalatında, izin verilen dişi hayvan sayısının %5’i kadar aynı ırktan olmak şartıyla, damızlık erkek hayvan için izin verilir.

Damızlık küçükbaş hayvan ithalatında her bir kontrol belgesi (ithalat izni) başvurusu; kendi işletmesi adına ithalat yapmak isteyenler için en az 100 baş, yetiştiricilere satış amaçlı yapılacak ithalatlar da en az 500 baş için yapılır. Kendi işletmesi adına ithalat yapmak isteyenler en az 100 baş boş kapasiteye, yetiştiricilere satmak üzere ithalat yapmak isteyenler ise en az 500 baş boş kapasiteye sahip işletmesi olmalıdır.

İthalat için verilen iznin geçerlilik süresi 6 aydır ve her bir ithalat izni için tek bir kontrol belgesi düzenlenir.

Yetiştiricilere satmak üzere ithal edilen hayvanların fiili ithalat iş ve işlemleri tamamlanmadan ve bakanlık kayıt sistemine kaydedilmeden satışı yapılamaz.

Yetiştiricilere satmak üzere ithal edilen küçükbaş hayvanların, satışı aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır.

a) Satışın yapılacağı işletme, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı ve işletme tescil belgesine sahip olmalıdır.

b) Bir işletmeye aynı ırktan en az 25 baş satış yapılmalıdır.

c) Satışın yapılacağı işletmenin kapasitesi, satışın yapılacağı hayvan sayısı ile uyumlu olmalıdır. Bunu gösteren kapasite raporu (Ek-6) alınmalıdır.

d) Satışı yapılan hayvanların, işletme bazında kulak küpe numaraları listelenmeli alıcı ve satıcı tarafından imza altına alınmalıdır.

e) Damızlık küçükbaş hayvanı satın alan işletme sahibinden taahhütname (Ek-5), alınmalıdır.

Bu maddede yukarıda istenilen belge ve bilgileri, ithalatı yapan işletmenin kurulu bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne verilmelidir.

Damızlık Küçükbaş Hayvan İthalat için Başvuru Sırasında İstenen Belgeler Nelerdir?

Dilekçe; Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belge (Ek-1). Dilekçenin ekler bölümünde, sunulan dosyanın içeriği ve ekleri yazılmalıdır.

Proforma Fatura; Numarası, tarihi, ithal edilecek hayvanların sayısı, cinsi, ırkı, orijin ülkesi, yükleme ülkesi ve birim fiyatı bulunmalıdır. İhracatçı firma ve yetkilisinin adı soyadı, imzasının yer aldığı şirket kaşeli belgenin aslı veya fotokopisi. (Türkçe olmayan belgenin yeminli tercüme bürosundan tercüme edilmiş aslı) Proforma faturada beyan edilen bilgiler, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal fatura bilgileri ile uyumlu olmalıdır.

Kontrol belgesi; Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde yayımlanan örneğe uygun olarak düzenlenen, ithalatçı kişi/kuruluşun kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı bulunan ıslak veya e-imzalı belge (3 asıl nüsha) (Ek-2).

Taahhütname; İşletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanmış noter onaylı belge. (Ek-3/ Ek-4/ Ek-5’de yer alan )

İmza sirküleri / beyanname ve vekâletname; Firmayı temsile yetkili kişi/ kişilerin noter onaylı imza sirküleri/beyanname ve vekâletnamenin aslı veya fotokopisi.

Ticaret sicil gazetesi; İthalatçı firmanın kuruluşuna ait belge (gerçek kişilerde bu belge aranmaz).

İşletme Tescil Belgesi; İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış İşletme Tescil Belgesi.

Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan talimat kapsamında İl /İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince düzenlenen, onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge (Ek-7).

İşletme Kapasite Raporu; İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenmiş, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış belge.(Ek-6’da yer alan )

Halkbank Ümitköy Şubesinde nezdindeki TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34 IBAN nolu hesaba veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye İşletmesi Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair Döner Sermaye Tahsilat Belgesi (makbuzda, ithalatçının isim/ ünvan, ithalatın yapılacağı ülke, ithal edilecek damızlık hayvan sayısı, ırkı, proforma fatura tarih ve sayısı belirtilecektir).

İthalatçı kişi ya da firma yukarıda belirtilen belgeler ile Genel Müdürlüğümüze başvuru yapmalıdır. Ayrıca Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat ve İhracat Elektronik Kayıt Sisteminden kontrol belgesini düzenleyip göndermelidir. 

Seçim Heyeti ve Görevleri 

İthalatçılar, seçim heyetinin görevlendirilmesi için Genel Müdürlüğe dilekçe (Ek-8) ile başvurur.

Seçim heyeti en az bir veteriner hekim ve bir ziraat mühendisinden (zooteknist) oluşur. Seçim heyetinin görevlendirme süresi ve sayısı, seçilecek hayvanın sayısı ve seçim koşulları dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

Görevlendirilen seçim heyetinin günlük harcırahları ve seyahat masrafları ithalatçı tarafından karşılanır. Günlük harcırahlar, görev süresi ve yolda geçen süreler dahil Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvele” göre hesaplanır.

İthal edilecek damızlık küçükbaş hayvanların seçimi, Bakanlığın “Damızlık Küçükbaş Hayvan İthalat Teknik Kriterler” e göre ihracatçı ülkede yapılır.

Seçim heyeti, görev olurunda belirtilen hayvan ırkı ve sayısı kadar hayvanı seçmekle görevlidir. İthalatçının talebi halinde görev olurunda belirtilen sayıdan %20 ilave (rezerv) hayvan seçebilir.

İthalat izni verilen hayvanların, teknik ve sağlık kriterler yönünden yapılan seçim işlemleri seçim heyetince ihracatçı ülkede yapılır. Seçimi yapılan hayvanlar ihracatçı ülkeden yüklenir.

Seçim heyeti seçim yaptığı ülkede, farklı ülke orijinli damızlık hayvanların seçimi esnasında orijin tespiti için gerekli bilgi ve belgeler isteyebilir. İhracatçı firma istenilen bu bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

Seçim heyetleri, damızlık küçükbaş hayvanların seçiminde hayvanın fenotipik özellikleri ve yaş tayinini yapmalıdır. Seçim işlemi, hayvanların orijin ülkesinin yetkili otoritesi tarafından ya da yetki verilmiş birlik/kooperatifler tarafından düzenlenen kulak küpe numarası, ırkı, cinsiyeti, doğum tarihi bilgilerini içeren onaylı belgelere sahip hayvanlar arasından yapılır.

Seçim heyeti, görev sırasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen formata göre istenen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru olarak düzenlemek ve görev dönüşü 7 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe göndermekle yükümlüdür ayrıca [email protected] mail adresine seçim heyeti liste tutanaklarını exel ve pdf formatında göndermelidir.

Diğer Hususlar

1- Yabancı dilde yazılı belgeler, yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

2- Yapılan başvurular, müracaat tarihinden itibaren 1 ay süre ile geçerlidir. Süresi içerisinde tamamlanmayan başvuralar yazışmaya gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.

3- Başvurusu yapılan ithalata ilişkin dosya ve ekleri iade edilmez.

4- Kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında yapılan iş ve işlemlerde sunulan belge ve bilgilerde sahtecilik veya usulsüzlük tespit edilmesi halinde ithalatçının işlemleri durdurulur.

5- Seçim heyetinin görev olurunda belirtilen sayıdan fazla veya liste tutanağında kulak küpe numaraları yer almayan hayvanların ülkeye girişine izin verilmez.

6- Bu talimatta yer verilmeyen tür ve ırkların damızlık ithalat talepleri, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karar verilir.

7- Bu talimata göre ithal edilen, Bakanlık veya diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca gerçekleştirilecek projeler (araştırma, sosyal amaçlı vb.) kapsamında dağıtımı yapılacak ithal hayvanların sayısı ile ilgili değerlendirme Genel Müdürlükçe yapılır.

8- İşletmelerinde 500 baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan bulunduran yetiştiricilerin, sürülerinde ıslah ve kan tazeleme amacıyla sahip oldukları anaç küçükbaş hayvan sayısının %5’i kadar sürüdeki ırk kompozisyonuyla uyumlu damızlık erkek küçükbaş ithalatı yapabilirler

9- Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen üretici birlikleri, yetiştirici birlikleri ve kooperatiflerinin, üyelerine dağıtmak üzere yapacakları damızlık erkek küçükbaş ithalatına ilişkin talepler, Genel Müdürlükçe değerlendirilir.

10- Seçim heyeti liste tutanağı ve hayvanlara ait onaylı belgelerin orijinalleri sevkiyata eşlik etmelidir.

11- Bu talimatın yayımlanmasından önce yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemler ikinci bir işleme gerek kalmaksızın devam ettirilir.

12- Damızlık küçükbaş hayvan ithalatı hakkında daha önce yayımlanmış talimatlar ile bu talimatta çelişen durumlarda bu talimat hükümleri de esas alınır.

13- Kontrol belgesi geçerlilik süresi ilgili yılın Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) belirtilen süre kadardır.

14- Bu talimata ilişkin verilen ithalat izinlerinde hayvanların ırkı, miktarı vb. hususlara Genel Müdürlükçe karar verilir.

15- Bu talimat kapsamındaki faaliyetlerin sunumunda, gerekli alt yapının sağlanması halinde başvurular elektronik ortamdan alınabilir ve başka kurum ve kuruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler başvurandan talep edilmez.

İthalatçı/Yetiştiricinin Yükümlülükleri

1- İthalatı yapılacak damızlık hayvanların kontrol belgesi düzenlenmeden ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılmayacak, aksi durumda yaşanılabilecek olumsuzluklardan ithalatçı sorumlu olacaktır.

2- Fiili ithalat işlemleri tamamlanan hayvanları, Bakanlık Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlarını yaptırmalıdır.

3- Kendi işletmesi adına veya yetiştiricilere satmak üzere ithalat yapanlardan ilk satın alan işletme sahipleri bu hayvanlarını Bakanlık Kayıt Sistemine (Türkvet) kaydedildiği tarih itibarıyla mücbir sebepler dışında 2 (iki) yıl süre ile satmamalıdır. İşletmenin devri halinde de bu maddedeki satmama hükmü işletmeyi devralan için de geçerlidir.

4- Yetiştiricilere satış amaçlı damızlık hayvan ithal eden ithalatçılar, ithal ettikleri hayvanları satamamaları halinde mücbir sebepler dışında millileştirilme tarihi itibariyle 2 (iki) yıl süre ile işletmesinde bakmakla yükümlüdür.

5- Kendi işletmesi adına veya satış amaçlı ithalat yapanlar ile bu işletmelerden hayvan satın alan işletme sahipleri, takip süresi devam eden damızlık hayvanların ölmesi veya damızlık vasfını kaybetmesi durumunda İl/İlçe Müdürlüğüne başvurup görevli resmi veteriner hekimlerce hayvanların durum tespitini ivedi olarak yaptırarak tutanak altına aldırmalıdır.

6- İthalatçı kişi yada firma seçim heyeti liste tutanaklarını Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat ve İhracat Elektronik Kayıt Sisteminde ön bildirim formuna yüklemelidir.

7- Genel Müdürlükçe ihtiyaç halinde ilave belge ve bilgi istenebilir. İlgilileri istenilen bu belge ve bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin Yükümlülükleri

1-İthal edilen damızlık hayvanların izlenmesine yönelik, ithal damızlık hayvanların Bakanlık Kayıt Sistemine (Türkvet) kaydedildiği tarih itibarıyla en az 6 ayda bir periyodik (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) olarak 2 yıl süreyle kontrol edilmeli Buna ilişkin belgeleri en az 2 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

2-Talimatın genel kurallar başlığı altında yer alan 8’inci maddesinde istenilen bilgi ve belgeler, satışı yapan işletmenin bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne verilir, onaylı bir sureti sevki yapılan işletmenin bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne, İl Müdürlüğü kanalıyla bildirilmelidir.

Yaptırımlar

1- Bu talimat kapsamında yapılacak damızlık küçükbaş ithalatı ile ilgili sağlık, nakil, kimliklendirme, karantinaya ilişkin işlemler ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında olan diğer hususlarda, bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

2- Bu talimat kapsamında alınan taahhütnameleri ihlal edenler hakkında 22.02.2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Karar’ının 14 üncü Maddesi birinci fıkrası d bendi “Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi” hükmü, ilgili İl/İlçe Müdürlüğünce uygulanır.

Damızlık Küçükbaş Hayvan İthalatı İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Formları:

EK-1
EK-2
EK-3
EK-4
EK-5
EK-6
EK-7
EK-8
Damızlık Küçükbaş Hayvan İthalat Teknik Kriterler

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.